Regulamin Gry "MAGLY Game: Castle Ryn Adventures"

ZASADY OGÓLNE

 • 1
 1.     Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki wzięcia udziału w interaktywnej rozrywce edukacyjnej MAGLY: Castle Ryn Adventures, która dalej opisywana jest jako “CRA”. 
 2.     Operatorem rozgrywki MAGLY: Castle Ryn Adventures jest Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe „Zamek – Ryn” Sp. z o.o. przy ul. Pl. Wolności 2, 11-520 Ryn, KRS: 0000044201 , Sąd Rejonowy w Olsztynie, o kapitale zakładowym: 3 650 000 PLN, NIP:739-31-12-796 , REGON: 510953863 które dalej opisywane jest jako “ZR”. 
 3.     Uczestnik rozgrywki rozpoczynając rozgrywkę akceptuje niniejszy regulamin. 
 4.     Osoby podejmujące uczestnictwa w rozgrywce CRA zobowiązane są do zapoznania się z Regulaminem oraz przestrzegania wszystkich jego punktów.
 5.     Na terenie CRA obowiązuje zakaz palenia, spożywania alkoholu i środków odurzających.
 6.     Do CRA nie mogą przystąpić osoby pod wyraźnym wpływem alkoholu, środków odurzających i innych substancji zmieniających świadomość.
 7.     ZR zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Klientów, którzy nie spełniają warunków zawartych w punkcie 6. (nie niesie to za sobą żadnych konsekwencji dla Klienta).

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

 • 2
 1.     Pracownik ZR posiada prawo przerwania CRA, jeśli zachowanie uczestników będzie dalece odbiegało od ogólnie przyjętych norm (subiektywna ocena pracownika).
 2.     Wszystkie miejsca objęte rozgrywką CRA są monitorowane (obraz ani dźwięk nie zostaną nigdzie udostępnione).
 3.     W każdym z miejsc znajdują się elementy, których dopóki uczestnik rozgrywki nie zostanie poproszony o dotknięcie, nie należy dotykać podczas rozgrywki.
 4.     ZR nie ponosi odpowiedzialności za szkody na mieniu i osobiste powstałe z winy uczestników.
 5.     Za znaczne szkody powstałe w wyniku działania uczestników CRA odpowiedzialność materialną ponosi Klient.
 6.     Osoby cierpiące na astmę, choroby serca, klaustrofobię, epilepsję lub inne schorzenia oraz kobiety w ciąży, przed rozpoczęciem CRA, proszone są o kontakt z pracownikiem.
 7.     Wszyscy uczestnicy biorą udział w CRA na własną odpowiedzialność.
 8.     W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
 9.     W przypadku niezastosowania się do punktów regulaminu i/lub zaleceń pracowników ZR pracownicy mają prawo wyprosić uczestników gry z obiektu gdzie znajduje się CRA. Wówczas uczestnikom gry nie przysługuje zwrot pieniędzy.

REZERWACJE

 • 3
 1.     W celu rozpoczęcia CRA należy dokonać rezerwacji na wybrany przez siebie termin (wolny od innych rezerwacji).
 2.     Rezerwacji dokonać można: telefonicznie +48 87 429 70 00 lub na miejscu w recepcji obiektu ZR przy ul. Plac wolności 2, 11-520 Ryn.
 3.     Przy rezerwacji należy podać swoje: imię, nazwisko, numer telefonu, adres email oraz ewentualne uwagi (w polu „Dodatkowe uwagi” ) tj. kod rabatowy, język (polski lub angielski), informacje o nietypowej liczbie osób, faktura i inne… (żadne dane nie zostaną udostępnione osobom postronnym).
 4.     W celu dokonania rezerwacji spersonalizowanej np.: urodziny, wieczór panieński/ kawalerski, impreza firmowa itp. prosimy o kontakt z pracownikiem w celu ustalenia szczegółów.
 5.     Istnieje możliwość anulowania rezerwacji, co najmniej 24 godziny przed wybranym terminem. W takim przypadku prosimy o niezwłoczny kontakt telefoniczny (+48 87 429 70 00) w celu udostępnienia terminu innym osobom.

ROZGRYWKA

 • 4
 1.     Na terenie ZR, rozgrywka CRA trwa około 180 minut. W przypadku skończenia rozgrywki wcześniej ZR nie dokonuje zwrotu pieniędzy. 
 2.     W CRA udział mogą wziąć osoby w wieku powyżej 6 lat. 
 3.     Osoby powyżej 11. roku życia do CRA przystąpić mogą same, bez opiekuna.
 4.     Osoby poniżej 11. roku życia, w czasie CRA, powinny znajdować się pod opieką osoby dorosłej lub animatora z ZR.
 5.     ZR zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych elementów rozgrywki CRA lub całej rozgrywki CRA w każdym możliwym terminie. 
 6.     CRA jest innowacyjnym produktem na skalę międzynarodową oraz jest obecnie w fazie testowej i może posiadać błędy za które nie odpowiada ZR. 

 

PŁATNOŚCI

 • 5
 1.     Koszt przystąpienia do rozgrywki CRA jest ściśle określony i umieszczony jest pod stroną internetową CENNIK . 
 2.     Płatności za rozgrywkę CRA dokonać można gotówką, kartą płatniczą, przelewem bankowym lub voucherem w recepcji obiektu ZR.

POZOSTAŁE

 • 6
 1.     W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

 

 

 

© All rights reserved. Made by MAGLY. Access Privacy Policy.

© All rights reserved. Made by MAGLY. Access Privacy Policy.

Top