Regulamin Gry "Kraina Noterlandii"

ZASADY OGÓLNE • 1

 1.     Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki wzięcia udziału w interaktywnej rozrywce edukacyjnej Kraina Noterlandii, która dalej opisywana jest jako “KN”. 

 2.     Operatorem rozgrywki Kraina Noterlandii jest PK Sp. z o.o. przy ul. Asnyka 2, 89-600 Chojnice, KRS: 0000334531, NIP: 5552082174 , REGON: 220843627 które dalej opisywane jest jako “PK”. 

 3.     Uczestnik rozgrywki rozpoczynając rozgrywkę akceptuje niniejszy regulamin. 

 4.     Osoby podejmujące uczestnictwa w rozgrywce KN zobowiązane są do zapoznania się z Regulaminem oraz przestrzegania wszystkich jego punktów.

 5.     Na terenie KN obowiązuje zakaz palenia, spożywania alkoholu i środków odurzających.

 6.     Do KN nie mogą przystąpić osoby pod wyraźnym wpływem alkoholu, środków odurzających i innych substancji zmieniających świadomość.

 7.     PK zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Klientów, którzy nie spełniają warunków zawartych w punkcie 6. (nie niesie to za sobą żadnych konsekwencji dla Klienta).


ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

 • 2

 1.     Pracownik PK posiada prawo przerwania KN, jeśli zachowanie uczestników będzie dalece odbiegało od ogólnie przyjętych norm (subiektywna ocena pracownika).

 2.     Wszystkie miejsca objęte rozgrywką KN są monitorowane (obraz ani dźwięk nie zostaną nigdzie udostępnione).

 3.     W każdym z miejsc znajdują się elementy, których dopóki uczestnik rozgrywki nie zostanie poproszony o dotknięcie, nie należy dotykać podczas rozgrywki.

 4.     PK nie ponosi odpowiedzialności za szkody na mieniu i osobiste powstałe z winy uczestników.

 5.     Za znaczne szkody powstałe w wyniku działania uczestników KN odpowiedzialność materialną ponosi Klient.

 6.     Osoby cierpiące na astmę, choroby serca, klaustrofobię, epilepsję lub inne schorzenia oraz kobiety w ciąży, przed rozpoczęciem KN, proszone są o kontakt z pracownikiem.

 7.     Wszyscy uczestnicy biorą udział w KN na własną odpowiedzialność.

 8.     W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

 9.     W przypadku niezastosowania się do punktów regulaminu i/lub zaleceń pracowników PK pracownicy mają prawo wyprosić uczestników gry z obiektu gdzie znajduje się KN. Wówczas uczestnikom gry nie przysługuje zwrot pieniędzy.


REZERWACJE

 • 3

 1.     W celu rozpoczęcia KN należy dokonać rezerwacji na wybrany przez siebie termin (wolny od innych rezerwacji).

 2.     Rezerwacji dokonać można: telefonicznie +48 52 336 06 00 lub na miejscu w recepcji obiektu PK przy ul. Wczasowej 1, 89-606 Charzykowy.

 3.     Przy rezerwacji należy podać swoje: imię, nazwisko, numer telefonu, adres email oraz ewentualne uwagi (w polu „Dodatkowe uwagi” ) tj. kod rabatowy, język (polski lub angielski), informacje o nietypowej liczbie osób, faktura i inne… (żadne dane nie zostaną udostępnione osobom postronnym).

 4.     W celu dokonania rezerwacji spersonalizowanej np.: urodziny, wieczór panieński/ kawalerski, impreza firmowa itp. prosimy o kontakt z pracownikiem w celu ustalenia szczegółów.

 5.     Istnieje możliwość anulowania rezerwacji, co najmniej 24 godziny przed wybranym terminem. W takim przypadku prosimy o niezwłoczny kontakt telefoniczny (+48 87 429 70 00) w celu udostępnienia terminu innym osobom.


ROZGRYWKA

 • 4

 1.     Na terenie PK, rozgrywka jednego rozdziału KN trwa około 60 minut. W przypadku skończenia rozgrywki wcześniej PK nie dokonuje zwrotu pieniędzy. 

 2.     W KN udział mogą wziąć osoby w wieku powyżej 6 lat. 

 3.     Osoby powyżej 11. roku życia do KN przystąpić mogą same, bez opiekuna.

 4.     Osoby poniżej 11. roku życia, w czasie KN, powinny znajdować się pod opieką osoby dorosłej lub animatora z PK.

 5.     PK zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych elementów rozgrywki KN lub całej rozgrywki KN w każdym możliwym terminie. 

 6.     KN jest innowacyjnym produktem na skalę międzynarodową oraz jest obecnie w fazie testowej i może posiadać błędy za które nie odpowiada PK. 


PŁATNOŚCI

 • 5

 1.     Koszt przystąpienia do rozgrywki KN jest ściśle określony i umieszczony jest w recepcji obiektu PK

 2.     Płatności za rozgrywkę KN dokonać można gotówką, kartą płatniczą, przelewem bankowym lub voucherem w recepcji obiektu PK.


POZOSTAŁE

 • 6

 1.     W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

© All rights reserved. Made by MAGLY. Access Privacy Policy.

© All rights reserved. Made by MAGLY. Access Privacy Policy.

Top